Özel olarak talep edilmediği sürece, bize iletmiş olduğunuz özgeçmişinizde aşağıda sıralanan özel nitelikli kişisel verilerin yer almadığından emin olmanızı rica ederiz.
ırk,
etnik köken,
siyasi düşünce,
felsefi inanç,
din, mezhep veya diğer inançlar,
kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği,
sağlık, cinsel hayata ilişkin veriler,
ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler
biyometrik ve genetik veriler

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Koç Sistem Bilgi ve İletişim Hizmetleri Anonim Şirketi (“Koç Sistem” veya “Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir. 

Kişisel verilerinizin Şirket tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere; internet adresinde yer alan Koç Sistem Bilgi ve İletişim Hizmetleri Anonim ŞirketiKişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.

Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği
Toplanan kişisel verileriniz, Şirketimize yapmış olduğunuz iş başvurunuzun değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması kapsamında Şirket'in insan kaynakları politikaları ve süreçlerinin planlanmasının ve icra edilmesi amacıyla Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilindeŞirket tarafından işlenebilecektir. 

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz; Şirket tarafından yukarıda yer alan amacın gerçekleştirilmesi doğrultusunda; Elba Hr İnsan Kaynakları Eğitim ve Danışmanlık Anonim Şirketi’ne, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve kanunen yetkili özel kişilere, onayınızın varlığı halinde yine yukarıda belirtilen amaçların yerine getirilmesi ile sınırlı olarak Koç Topluluğu Şirketleri’ne Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde aktarılabilecektir. 

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi 

Kişisel verileriniz, Şirketimize yapmış olduğunuz iş başvurusunun değerlendirilmesi amacıyla bizimle temas kuracağınız; elektronik ortamda Peoplise platformu, e-posta, kariyer portalları kanalları üzerinden iş başvurusu yapmanız dolayısıyla toplanacaktır. Toplanan kişisel verileriniz iş başvurunuzun değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması kapsamında meşru menfaat ve sözleşmenin ifası hukuki sebeplerine dayalı olarak ve açık rızanızın varlığı halinde sağlık verileriniz işe alımın değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması amacıyla sınırlı olarak Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla sınırlı olarak işlenebilmektedir.

Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları 

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileriniz işlenmişse, buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve kişisel verilerinizin işlenme amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini talep etme,
İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerinizin paylaşıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiylesizin aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde, zararın giderilmesini talep etmek. 

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, https://kocsistem.com.tr/uploads/documents/veri-sahibi-basvuru-formu.pdf adresinden ulaşabileceğiniz Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak Şirketimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

Aradığınız yanıtı buldunuz mu?