6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun ("Kanun") 10. maddesi kapsamında bu aydınlatıcı bilgilendirmeyi yapılmaktadır. Aşağıdaki bilgilendirmeyi okuyup onaylamanız halinde, iş başvuru sürecinde değerlendirilme amacıyla burada yapacağınız mülakat ve envanter sonuçları ile vermiş olduğunuz diğer kişisel verileriniz, başvuruda bulunduğunuz firma tarafından veri sorumlusu sıfatıyla ve onun adına veri işleyen sıfatıyla ELBA HR İnsan Kaynakları Eğitim ve Danışmanlık Anonim Şirketi tarafından işlenecek ve Topluluğumuzda olası kariyer imkanları açısından değerlendirilmek üzere Kanun'a uygun şekilde muhafaza edilecektir. İşlenen kişisel verileriniz hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun ve işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak, Kanun'un 8. ve 9. maddeleri ile Yönetmeliğin 8. maddesi çerçevesinde yurtiçi/yurtdışı ayrımı yapmaksızın başvuruda bulunduğunuz firmanın yurtiçi ve yurtdışı iştiraklerine, hukuken yetkili olan ilgili adli ve idari makamlara, kamu kurum ve kuruluşlarına, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, bağımsız denetim şirketi gibi hukuken yetkilendirilmiş olan özel hukuk kişilerine aktarılabilecektir. Kişisel verilerinizin işlenmesindeki hukuki neden, olası bir iş ilişkisi kurulması sürecine ilişkin olarak tarafınızın değerlendirilmesi olup; buradaki kişisel verileriniz bilişim sistemleri üzerinden elektronik iletişim yöntemiyle rızanız dahilinde toplanmaktadır.

Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenmesi ile ilgili olmak üzere veri sahibi sıfatıyla; Kanun'un 11. maddesi uyarınca; kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme; kişisel verilerinizin işlenmiş olması halinde buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacı ve buna uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde ve yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme; kişisel verilerin yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini talep etme; kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme; düzeltme veya silme işlemlerinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme; işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme, haklarınız bulunmaktadır.

Yapmış olduğunuz iş başvuru sürecinize ilişkin olarak burada yapacağım mülakat ve/veya envanterlerin ve buna ilişkin verilerimin veri sorumlusu sıfatıyla başvuruda bulunduğunuz firma tarafından işlenmesine ve iş başvuruma ilişkin olarak potansiyel kariyer fırsatları itibariyle kişisel verilerimin yurtiçi/yurtdışı ayrımı yapılmaksızın başvuruda bulunduğunuz firmanın iştiraklerine, hissedarlarına, hukuken yetkili olan ilgili adli ve idari makamlara, kamu kurum ve kuruluşlarına, iş ortaklarına, tedarikçilerine, bağımsız denetim şirketi gibi hukuken yetkilendirilmiş olması halinde özel hukuk kişilerine hukuki düzenlemelere uygun olarak ayrıca tarafımdan tekrar izin alınmasına gerek olmaksızın aktarılmasına, iş başvurumun sonucundan bağımsız olarak potansiyel kariyer fırsatları açısından kişisel verilerimin muhafaza edilebileceğine, kişisel verilerimin işlenmesi ile ilgili olarak tarafıma iletilen aydınlatıcı bilgilerin tamamını okuduğumu ve tüm haklarımı anladığımı kabul ve beyan ederek, muvafakat ederim. 

Aradığınız yanıtı buldunuz mu?